REGULAMIN
Regulamin aplikacji mobilnej

Regulamin Aplikacji Mobilnej „Koszyk Marzeń”

§ 1
[Słowniczek pojęć użytych w treści Regulaminu]

1. Aplikacja mobilna – oprogramowanie dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego 

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243).

4. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Aplikacji Mobilnej Koszyk Marzeń”.

5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu,
6. Usługodawca – Estry-PL Sp. Z o.o. zarejestrowaną pod adresem ul. Stefana Czarnieckiego 14 lok 3, 61-538 Poznań, Nip 777 287 18 79

7. Usługobiorca – firm prowadząca działalność i mająca podpisaną umowę na świadczenie usługi Koszyk Marzeń w stacjonarnym punkcie handlowym

8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).

9. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

11. Urządzenie mobilne – urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające bezprzewodową łączność z siecią telekomunikacyjną w tym wymianę danych (dostęp do sieci Internet) (np. telefon komórkowy, tablet), z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej.


§ 2
[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorcę  z Aplikacji mobilnej 

2. Usługodawca dostarcza oprogramowanie w postaci Aplikacji mobilnej i zapewnia możliwość korzystania z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej funkcjonalnościami.

3. Korzystanie z Aplikacji mobilnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca może za pośrednictwem Aplikacji mobilnej prezentować reklamy. Usługodawca może wykorzystywać dane Usługobiorcy dla marketingu własnych produktów.

5. Instalacja i korzystanie z Aplikacji mobilnej są odpłatne.

6. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wiąże się z wymianą danych pomiędzy Urządzeniem mobilnym, na którym zainstalowana i uruchomiona jest Aplikacja mobilna, a serwerem Usługodawcy i Aplikacją.

7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż prawidłowe działanie Aplikacji mobilnej i świadczenie Usługi wymaga stałego dostępu do Internetu .
8. Korzystanie z Aplikacji mobilnej i świadczenie Usługi wymaga sieci bezprzewodowej.§ 3
[Opis Usługi]

1. Usługa polega na umożliwieniu przy użyciu Urządzenia mobilnego, na którym pobrano i zainstalowano aplikację stworzenia listy prezentów przez klienta w sklepie Usługobiorcy
2. Aplikacja umożliwia powiadomienie gości za pomocą SMS o stworzeniu koszyka i zaproszeniu ich do sklepu Usługobiorcy
3. Wysyłanie SMS wiąże się z dodatkowymi opłatami wg. cennika§ 4
[Warunki świadczenia Usługi]

1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) wymaga ściągnięcia Aplikacji przez Użytkownika do pamięci swojego urządzenia mobilnego i zainstalowania Aplikacji mobilnej na tym Urządzeniu mobilnym.

2. Instalacja Aplikacji mobilnej i korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na Urządzeniu mobilnym spełniającym wymogi opisane w Regulaminie i mającym dostęp do sieci
3. Korzystanie z Aplikacji mobilnej (świadczenie Usługi) z uwzględnieniem jej pełnej funkcjonalności możliwe jest pod warunkiem pozostania przez Użytkownika w strefie objętej zasięgiem sieci Internet.
6. Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Usługobiorców, a jedynymi danymi jakie zbiera od Usługobiorcy w czasie korzystania z Aplikacji mobilnej mogą być podane przez nich imię, numer telefonu, a także zebrane dane dotyczące jego geolokalizacji.


§ 5
[Zawarcie Umowy]

1. Umowa o świadczenie usługi zawarta zostaje z chwilą podpisania umowy 

2. Umowa o świadczenie Usługi zawarta jest na czas trwania umowy .


§ 6
[Prawa i obowiązki Usługodawcy]

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, nie wpływającego jednak pogarszająco na funkcjonalność Aplikacji mobilnej ani zakres świadczonych Usług.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, Usługodawca podjął środki techniczne i organizacyjne, właściwe z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa związanego ze świadczoną Usługą.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego krótkotrwałego zawieszenia świadczenia Usługi z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia dla integralności systemu lub Aplikacji mobilnej, konserwacji, przeglądu, wprowadzenia modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji mobilnej. Usługodawca dołoży starań aby poinformować Usługobiorcę o rozpoczęciu jak i planowanym zakończeniu okresu wprowadzenia zmian, napraw lub konserwacji. Usługodawca dołoży również wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji mobilnej trwały jak najkrócej i były jak najrzadsze.


§ 7
[Prawa i obowiązki Usługobiorcy]

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych z prawem.

2. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

3. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz innych podmiotów trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest, w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej, do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności:


a. ingerowania w oprogramowanie Aplikacji mobilnej,

b. korzystanie z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami,

c. korzystanie z Usługi w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich,

d. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę,

e. dostarczania do systemu Usługodawcy danych o charakterze bezprawnym jak i danych powodujących np. zachwianie pracy systemu lub naruszających prawo, Regulamin lub dobrych obyczajów,

f. kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotnienia, udostępniania i wykorzystywania Aplikacji mobilnej w tym poprzez włączanie jej do innych aplikacji lub serwisów internetowych,

g. wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Aplikacji mobilnej jej treści,
h. korzystania z Aplikacji mobilnej z wykorzystaniem robotów lub innego oprogramowania automatycznego.

5. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu, Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługi, rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 Regulaminu, a także usunie ewentualne treści niezgodne z prawem zamieszczone przez Usługobiorcę.

6. Koszt świadczenia Usługi tj. koszt transmisji danych niezbędnych do funkcjonowania Aplikacji mobilnej (zgodnie z planem taryfowym wynikającym z oferty jego operatora), jak również koszt użytkowania urządzenia mobilnego stanowi koszt po stronie Usługobiorcy.


§ 8
[Rozwiązanie Umowy]

1. Użytkownik może rozwiązać umowę z godnie z jej postanowieniami 

2. Umowa może zostać natychmiast rozwiązana również przez Usługodawcę, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu oraz w przypadku naruszania autorskich praw majątkowych Usługodawcy.

3. W przypadku usunięcia Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego dane zgromadzone w Aplikacji mobilnej ulegną automatycznemu usunięciu z urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.


§ 9
[Własność intelektualna]

1. Usługodawca jest podmiotem, któremu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji mobilnej jak i znaków towarowych udostępnianych w Aplikacji zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Aplikacja mobilna stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zasady korzystania z oprogramowania instalowanego przez Usługodawcę określa umowa licencyjna stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


§ 10
[Tryb postępowania reklamacyjnego]

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@koszykmarzen.pl

2. Reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i powód reklamacji, imię Użytkownika podane przy logowaniu, którego dotyczy reklamacja 

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i niezwłocznie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.

4. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie dodatkowych danych, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

5. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące Usługi i Aplikacji mobilnej kierować należy poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na www.koszykmarzen.pl

6. Przesłanie przez Użytkownika swoich danych osobowych w ramach przesłanej reklamacji lub kontaktu, o którym mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu oznacza, że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w wiadomości.

7. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 11
[Szczególne zagrożenia]

1. Usługodawca informuje, że w związku z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej Usługobiorca musi liczyć się z następującymi zagrożeniami:


a. możliwość ingerencji osób trzecich w transmisje danych wymienianych między Usługobiorcą u Usługodawcą,

b. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,

c. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

2. Usługodawca zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, a zbieranego przez Aplikację mobilną określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na: www.koszykmarzen.pl

§12
[Odpowiedzialność Usługodawcy]
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu, strukturze informatycznej ani systemie teleinformatycznym, z których korzysta Użytkownik.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji mobilnej spowodowanej siłą wyższą.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, jak i z tytułu ewentualnego braku funkcjonowania jak i niewłaściwego funkcjonowania Aplikacji mobilnej wyłączona jest w najszerszym możliwym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

§13
[Dane Osobowe]
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji mobilnej jest Estry-PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-538) przy ul. Stefana Czarnieckiego 14lok3 m. , która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie związanym ze świadczeniem Usługi opisanej w Regulaminie.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z realizacją Usługi.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do świadczenia Usługi.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§14
[Przepisy końcowe]

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu która nie wymaga akceptacji, aktualny regulamin jest zawsze pod adresem strony www.koszykmarzen.pl

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z powodu:


a. zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów i konieczności dostosowania Regulaminu w tym zakresie;

b. wprowadzenia nowych usług lub zakończenia świadczenia niektórych Usług;

c. zmiany warunków technicznych;
d. z innych powodów dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Umowa licencyjna na oprogramowanie – APLIKACJA MOBILNA Koszyk Marzeń

1. Poprzez akceptację Regulaminu w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca zawiera z Usługobiorcą niniejszą umowę licencji, przez którą upoważnia Usługobiorcę do korzystania z programu komputerowego na urządzeniu mobilnym wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia Usługi.

2. Niniejsza Umowa licencji zawarta jest na czas trwania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Niniejsza Umowa licencji upoważnia do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń terytorialnych.

4. Oprogramowanie udostępniane Usługobiorcy przez Usługodawcę stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału  7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wszystkie prawa, a w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługują Usługodawcy.

6. Na mocy niniejszej licencji Usługobiorcy nie przysługuje prawo ingerencji w kod źródłowy Oprogramowania, a przez to również prawo do poprawiania ewentualnych błędów Oprogramowania.

7. Prawa do utworów wykorzystywanych przez oprogramowanie i uzewnętrznionych w jego strukturze należne są Usługodawcy, a korzystanie z nich przez Usługobiorcę dopuszczalne jest wyłącznie w ramach korzystania z oprogramowania w związku z wykonywaniem na jego rzecz Usługi.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu oraz w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę warunków licencji.

9. Oprogramowanie może być uaktualniane w celu ulepszania i rozwoju. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje.

10. Niniejsza umowa nie uprawnia Usługobiorcy do udzielania sublicencji na oprogramowanie.

Masz pytania ? Napisz do nas
Napisz do nas jeśli chcesz wyrazić swoje sugestie o działaniu aplikacji, albo masz zapytanie odnośnie współpracy.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz.

Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

info@koszykmarzen.pl